Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΖΗΤΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ- 600 ΕΥΡΩ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατά τα οριζόμενα σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 7.5.2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 23508
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9
151 24 Μαρούσι
Τηλ. Κέντρο: 2132038000
Τηλέφωνο: 2132038326
Fax: 2132038531
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο
Αμαρουσίου.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους,
διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατά τα
οριζόμενα στην ΚΥΑ με αριθ. 74105/06.10.2017 (ΦΕΚ 3830/τ.Β’/02.11.2017), να υποβάλουν την
αίτησή τους εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ανάρτησης της παρούσας
Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.maroussi.gr).

Ημερομηνία έναρξης της εξάμηνης άσκησης των επιλεγέντων με την παρούσα πρόσκληση
ασκουμένων δικηγόρων είναι η 1η Ιουνίου 2019.
Οι κενές θέσεις ασκουμένων δικηγόρων είναι πέντε (5) και θα πραγματοποιήσουν μέρος της
άσκησής τους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου.
Η μηνιαία αποζημίωση ασκουμένων δικηγόρων ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το
παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις -πλην της παρακράτησης φόρου
εισοδήματος- και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το
παρουσιολόγιο.

Την ευθύνη για τον έλεγχο και την τήρηση του παρουσιολογίου των ασκουμένων θα έχει ο
Προϊστάμενος της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων. Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των
ασκουμένων δικηγόρων θα είναι οκτώ ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της εν λόγω Δ/νσης. Μετά
την ολοκλήρωση της άσκησης, θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης
Νομικών Υποθέσεων.
Οι ασκούμενοι έχουν το δικαίωμα παράστασης, κατά τα οριζόμενα στο άρ. 12 του ν.4194/2013.
Η διαδικασία επιλογής ορίζεται ως εξής:

Για να δείτε περισσότερα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *