ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

%cf%86%ce%bb%cf%85%ce%b1-%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%b9
Η ΦΛΥΑ Α.Ε., Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, έχοντας υπ’ όψη α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄77/30-03-81), β) τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/06), γ) τον ν. 3852/2010 δ) τον ν. 2190/20 σε συνδυασμό με το άρθρο 266 Δ.Κ.Κ ε) τις με αριθμό  Πρακτικού 164/2016 και 167/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. με τις οποίες αποφασίστηκε η προκήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του κάτωθι αναφερομένου ακινήτου, και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας και καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοτικού οικοπέδου, για τη χρήση του ως υπαίθριου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων (parking). Το δημοτικό οικόπεδο βρίσκεται πλησίον της

Πλατείας Ελευθερωτών Ηρώων του Δήμου Χαλανδρίου,  περικλείεται από τις οδούς 25ης Μαρτίου, Βασιλέως Γεωργίου και Καλογρέζης, έχει επιφάνεια  δύο χιλιάδων τριακοσίων τριών τετραγωνικών μέτρων και 75 τετραγωνικών εκατοστών (2.303,75 τ.μ.),  εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Α, στο από Δεκεμβρίου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Χρήστου Παν. Νέζη, το οποίο προσαρτάται στην από  16/11/2016  διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου,  και έχει καταχωρισθεί στα βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Χαλανδρίου με ΚΑΕΚ 05147 0120002, 05147 0120003, 05147 0120004 και 05147 0120005.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  με τους όρους οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω συνοπτικά:

1) Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας: Η δημοπρασία  θα διενεργηθεί, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων πού αφορούν δημοπρασίες των ΟΤΑ, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81. Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης ΦΛΥΑ Α.Ε., στην οδό Αγίας Παρασκευής 100, Χαλάνδρι την 8η Δεκεμβρίου 2016  ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης την 12ημεσημβρινή  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας.

2) Χρήση του μισθίου: Ο μίσθιος χώρος θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά  και μόνον  ως υπαίθριος σταθμός στάθμευσης αυτοκινήτων (parking), απαγορευμένης απόλυτα οποιασδήποτε μετατροπής της χρήσεως του μισθίου. Η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών θα πρέπει να συνάδει με τον χαρακτήρα του  parking ως δημοτικού. Ως εκ τούτου θα προσκομισθεί από κάθε ενδιαφερόμενο τιμοκατάλογος  προσφερομένων υπηρεσιών  ο οποίος θα περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω.

3) Διάρκεια εκμίσθωσης – αναπροσαρμογή μισθώματος: Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη, με ημεροχρονολογία έναρξης αυτήν που θα αναγράφεται στην Σύμβαση μισθώσεως, η οποία με κανένα τρόπο δεν θα είναι προγενέστερη της έγκρισης των Πρακτικών της Δημοπρασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΛΥΑ Α.Ε., και λήγει κατά την ημεροχρονολογία συμπλήρωσης των τριών (3) ετών που ορίζεται ως δήλη ημέρα, μετά  την παρέλευση της οποίας επέρχεται η λήξη της μισθώσεως. Παράταση της μίσθωσης για άλλα δύο (2) έτη και μέχρι την  συμπλήρωση πέντε (5) συνολικά ετών, είναι δυνατή μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών (ΦΛΥΑ Α.Ε. και μισθωτή), ενώ η σιωπηρή αναμίσθωση απαγορεύεται απολύτως.

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς: Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος, από το οποίο ξεκινά η δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των  ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (11.500,00 €).  Η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος θα πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από την εκμισθώτρια εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μισθωτικού μήνα. Το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα αυξηθεί και θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη την συμβατική διάρκεια της μίσθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι και οι χρεώσεις  του τιμοκαταλόγου του  μισθωτή δεν θα αυξηθούν, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει  ανάλογη ποσοστιαία αύξηση του μισθώματος.

5) Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για να καθίσταται έγκυρη η συμμετοχή στον διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου, θα πρέπει να έχουν προηγουμένως προσκομισθεί από αυτόν: α) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προς την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, στην οποία να αναφέρεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, καθώς και ότι έλαβε γνώση της πραγματικής  κατάστασης του μισθίου, β) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Ε., σε ισχύ, καθώς και πρόσφατη (εντός του τελευταίου μήνα) βεβαίωση μη οφειλής ή ρύθμισης από τον Δήμο, ενώ εάν υφίστανται οφειλές προς τον Δήμο Χαλανδρίου ή την ΦΛΥΑ Α.Ε. που δεν τελούν υπό νόμιμη  ρύθμιση ή αναστολή είσπραξης του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, ή, αν είναι νομικό πρόσωπο, του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ή του νομίμου εκπροσώπου του ή  διαχειριστή του  (ανάλογα με τη νομική μορφή του), θα πρέπει, να έχουν ενταχθεί στη διαδικασία διακανονισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για την συμμετοχή του στην δημοπρασία, γ) απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, και εάν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, αντίστοιχο απόσπασμα για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή ανάλογα με τη νομική μορφή του, δ) πιστοποιητικό αρμόδιας ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, και αν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, πέραν των ανωτέρω, και πιστοποιητικό μεταβολών καθώς και πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική εκκαθάριση, ή διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης , της αρμόδιας κατά περίπτωση  Αρχής και ε) τιμοκατάλογος των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του όρου 2.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας το αργότερο πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού ήτοι   μέχρι και την Τετάρτη 30/11/2016 και ώρα 14.00.Εάν  δεν είναι εφικτή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα προσκομισθεί αντίγραφο της αίτησης για την έκδοσή τους με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση κατακύρωσης, προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

6) Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή του στην δημοπρασία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, εντός της ανωτέρω προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών: Τραπεζική επιταγή ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχει υποκαταστήματα στην Αθήνα,  ως Εγγύηση για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, που θα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (20.700,00 €), που είναι ισόποσο με το δέκα επί τoις εκατό (10%) των μισθωμάτων δεκαοκτώ (18) μηνών, βάσει της τιμής πρώτης προσφοράς. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών της δημοπρασίας. Το ποσόν αυτό θα παραμείνει μετά την υπογραφή της σύμβασης στην κατοχή της εκμισθώτριας, με κατάθεσή του σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό, ως εγγύηση για την εξασφάλιση της ορθής τήρησης των όρων της μισθωτικής σύμβασης και ιδίως της εμπρόθεσμης καταβολής του μισθώματος, και θα αναπροσαρμοσθεί με βάση το ύψος του μισθώματος που θα προκύψει από την δημοπρασία ,έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο ως άνω ποσοστό. Το ποσό της αναπροσαρμογής  αυτής θα καταβληθεί από τον πλειοδότη επίσης με τραπεζική επιταγή.

Στους υπολοίπους συμμετάσχοντες στην δημοπρασία,   η εγγύηση  επιστρέφεται.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 Α εδάφιο ε του Π.Δ. 270/81 «ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεων εγγυητήν, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετ΄ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως».

7) Κατάθεση φακέλλων: Η υποβολή των δικαιολογητικών, όπως παραπάνω ορίζονται, θα γίνει στην γραμματεία της ΦΛΥΑ και θα απευθύνεται προς την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016  και έως την 14:00 ώρα, για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του,  για δε τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

8) Διεξαγωγή της δημοπρασίας :Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΦΛΥΑ την 8η Δεκεμβρίου 2016, με ώρα έναρξης την 12η μεσημβρινή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 270/1981.

Η Δημοπρασία είναι φανερή και προφορική.

Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται κατ’ αυτήν όπως ορίζεται κατωτέρω :

• Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο  της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του
• Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.

• Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ.), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε Φ.Ε.Κ.

• Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε κατατίθεται το αντίστοιχο Πρακτικό.Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πριν από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

9) Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού:Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασίας θα υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα Πρακτικά  Συμμετοχής και Διενέργειας του διαγωνισμού στο  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση .

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος, ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, ή παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο νόμιμο λόγο, χωρίς να γεννιέται από αυτό, δικαίωμα αποζημίωσης εις βάρος της ΦΛΥΑ Α.Ε..

10) Σύμβαση: Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. για την κατακύρωση του διαγωνισμού, ενεργούμενης με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ της ΦΛΥΑ Α.Ε. αυτοδίκαια και χωρίς δικαστική παρέμβαση.

11) Υποχρεώσεις  μισθωτή: Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε  καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση. Να τηρεί τις πολεοδομικές, αστυνομικές και δημοτικές διατάξεις και να λαμβάνει όλες τις άδειες που απαιτούνται για τη λειτουργία του μισθίου ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Να είναι ενήμερος απέναντι στον Δήμο και την ΦΛΥΑ όσον αφορά τις εν γένει οικονομικές του υποχρεώσεις και να τηρεί τυχόν υπάρχουσα ρύθμιση οφειλών του. Να εκδίδει τα νόμιμα παραστατικά. Να  διατηρεί τρεις (3) θέσεις σταθμεύσεως για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ελεύθερη (άνευ ανταλλάγματος) διάθεσή τους σε δικαιούχους πολίτες. Να μην αναρτά  διαφημιστικές πινακίδες. Να έχει αναρτημένο τιμοκατάλογο για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει .

12)  Ευθύνη «ΦΛΥΑ Α.Ε.»: Η ΦΛΥΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού δια την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ούτος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στην λύση της μισθώσεως.

13) Παράδοση μισθίου: Ο μισθωτής υποχρεούται άμα τη λήξει της μισθώσεως να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε , άλλως ευθύνεται με την καταβολή αποζημίωσης που θα καλύπτει την δαπάνης της αποκατάστασης.

14) Υπεκμίσθωση: Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρά αναμίσθωση, η υπεκμίσθωση του μισθίου υπό του μισθωτού και η παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μετά ή άνευ ανταλλάγματος.

15) Δημοσίευση διακήρυξης: Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια της ΦΛΥΑ Α.Ε., τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας με ανάρτηση του σχετικού τεύχους προκήρυξης, στον ιστότοπο της ΦΛΥΑ Α.Ε. www.flyadimouhalandriou.gr καθώς και στην Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/.

16) Επανάληψη της δημοπρασίας: Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από την ΦΛΥΑ Α.Ε. κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 270/81 και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).

Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από τα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ .– 16:00 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2106830305 – 2106830358 fax: 2106800035, e mail: flya@otenet.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *