ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ: ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Ο Δήμος Βριλησσίων καλεί τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους και τα Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους εντός του Δήμου Βριλησσίων να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2019 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Α. Για την επιχορήγηση των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του Συλλόγου προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία θα προσδιορίζονται με σαφήνεια:
• οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις για τις οποίες ο σύλλογος αιτείται την επιχορήγηση
• η ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών (η οποία θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της απόφασης επιχορήγησης).
• τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail.
2. Αναλυτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση επιχορήγησης. Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
3. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος. (άρθρο 7 παρ.2 του ΒΔ 17.5/15.6.1959, άρθρο 41 του Ν.4129/2013). Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
4. Απολογισμός του προηγούμενου έτους της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου. Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
5. Ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε και διαχειρίστηκε ο σύλλογος. (άρθρο 41 παρ.3 και 6 του Ν.4129/2013). Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
6. Διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν υποβληθεί και παραληφθεί από την Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού (Σταδίου 60 Αθήνα) και την 8η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τσόχα και Βουρνάζου 4 Αθήνα), φορείς από τους οποίους εποπτεύονται οι Σύλλογοι και τα Σωματεία (άρθρο 186 περ. ΙΙ υποπερ. Ζ’ αριθ. 14 του ν. 3852/20010 (ΦΕΚ Α’):
• Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος
• Ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α.)
• Ο Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.
7. Καταστατικό με πρόσφατη βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού.
8. Έντυπο της αναφοράς δαπανών του 2018 από το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων με ημερομηνία έως 28/02/2019, για όσους συλλόγους και σωματεία έλαβαν επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α.) πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής κυβέρνησης στο μέλλον.
Β. Μετά τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης των Αθλητικών Σωματείων και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:
Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η απόφαση Δ.Σ. με την οποία επιχορηγείται ο Σύλλογος και θα επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
• Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου από το οποίο να προκύπτουν τα μέλη αυτού.
• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης και την εξουσιοδότηση μέλους αυτού για την είσπραξη της επιχορήγησης.
• Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου.
• Γραμμάτιο είσπραξης για το ποσό της επιχορήγησης.
• Φορολογική ενημερότητα (για ποσά μεγαλύτερα των 1.500,00€)
• Ασφαλιστική ενημερότητα (για ποσά μεγαλύτερα των 3.000,00€)
Πρέπει να σημειωθεί ότι η 28η Φεβρουαρίου είναι καταληκτική ημερομηνία για όσους Συλλόγους θέλουν να υποβληθεί η αίτησή τους έγκαιρα προκειμένου να λάβει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει εντός του μηνός Μαρτίου. Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συνεδριάσεις όπου θα προταθεί επιχορήγηση Συλλόγων, ωστόσο θα πρέπει να τηρείται πάντα η απαραίτητη προϋπόθεση οι εκδηλώσεις και η ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών να είναι μεταγενέστερες της απόφασης επιχορήγησης.
Επιπλέον, όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή και υπογεγραμμένα, όπου αυτό χρειάζεται, από το αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο Όργανο του Συλλόγου. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνονται δεκτά.
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο Δημαρχείο Βριλησσίων (Δημ. Βερνάρδου 23 τηλ. :2132050525, πληροφορίες: Ρήγας Ιωάννης)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *