ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

“Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 20η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:
4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.
ΘΕΜΑ 2ο:
Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών Θέσεων ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 824/2014 αμετάκλητης αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση της αριθ. 69/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας
& Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017.
ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού του νομικού προσώπου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση:
1. της υπ’ αριθ. 97/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»,
2. της κατασκευής του εν λόγω έργου,
3. της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση:
1. της υπ’ αριθ. 102/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»,
2. της κατασκευήςτου εν λόγω έργου,
3. της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
ΘΕΜΑ 7ο:
Απ’ ευθείας ανάθεση αγοράς ακινήτου στο ΟΤ 61 ιδιοκτητών (Αναστασίου Σπανού & κληρονόμων Κούτουλα Σοφίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191, παρ 1 του Ν. 3463/2006.
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *